Klubbhåndbok

Fotball

                   KLUBBHÅNDBOK

                                                               

 


Torsdag 24/03/16 Marita Drønnesund

Innholdsliste:

Generell klubbinformasjon

Innledning

Kap 1- Klubbens visjoner og mål 

Kap 2- Klubbens verdigrunnlag

Kap 3- Vedtekter

Kap 4- Klubbens organisering 

Bl.a beskrivelser av roller/funksjoner i styret, FIKS-ansvarlig, dommeransvarlig, treneransvarlig, rekrutteringsplan, rekrutteringssmal

Kap 5-Lagets organisering

Bl.a beskrivelser av lagkasse, momentliste til årsmelding, 

Kap 6- Klubbdrift/rutiner

Kap 7- Økonomisk styringsdokument

Kap 8- Informasjon/kommunikasjon

Sportslig tilbud barn (årshjul)

Sportslig tilbud ungdom (årshjul)

Fair Play kontrakt

Årshjul -januar til juni og juli til desember

Kap 9. Trygge rammer

               

Generell klubbinformasjon:

Midsund fotball er en del av Midsund Idrettslag, hvor også Midsund håndball, friidrett, helsestudio og spinning inngår. Alle enhetene er selvstendig juridiske enheter med eget styre og regnskap.

Midsund IL ble stiftet 23 juni 1946

Klubbens postadresse er: Midsund Fotball

                                              v/leder pt Tor Arve Ræstad

                                               Ræstadvegen 7

                                               6475 Midsund

Telefonnr. (leder) pt 957 02666

E-postadresse: midsund.fotball@yahoo.no

Internettside: www.midsund-il.no/fotball

Organisasjonsnr. 885294952

Klubbnr. 15450001

Bankforbindelse: Sparebanken Møre

Kontonr 4108.20.10503

Medlem av: Norges Idrettsforbund

Tilknyttet: Norges fotballforbund og Nordmøre og Romsdal fotballkrets

 

 

 

INNLEDNING

Klubbhåndboken er først og fremst ment å være til hjelp for våre tillitsvalgte i Midsund Fotball. Særlig som nyvalgt i et verv kan det være behov for å sette seg inn i det klubben står for.

I håndboka får vi kjennskap til klubbens organisering, klubbens lover, rutiner og økonomiplan.

Klubbhåndboken gjelder for alle ledere og spillere i Midsund fotball. Styret, ved nestleder har ansvar for at håndboken holdes a jour til enhver tid. Rettelser leveres og gjennomgås på styremøter. Oppdateringer sendes deretter ut til de som har boka. Nestleder har også ansvar for at styrets medlemmer og alle tillitsvalgte i sentrale funksjoner tildeles håndboken.

Håndboken skal også ligge på klubbens internettside www.midsund-il.no/fotball.

 

1.Klubbens visjoner og mål

Visjon:

·        Vi skal jobbe aktivt for å beholde utøvere, trenere og ledere i klubben så lenge som mulig.

·        Fotballglede, muligheter og utfordringer for alle.

Hovedmål:

Midsund Fotball skal ha et miljø som bygger på trygghet og trivsel der spillere, trenere, ledere, foreldre og andre kan utvikle vennskap, selvtillit, respekt og toleranse.

Langsiktig mål:

Klubben skal gi et attraktivt tilbud til barn, ungdom og voksne.

Midsund Fotball skal gjennom systematisk utnyttelse av kompetanse og kunnskap aktivt prøve å skape et stabilt A-lag på herre – og damesiden.

Dette skjer gjennom godt tilbud, trivsel og utviklingsmuligheter for barne – og ungdomsspillere.

2.Klubbens verdigrunnlag

Med glede, helse, fellesskap og ærlighet som overordnede føringer er det viktig at vi klargjør hvilke verdier som skal prege fotballmiljøet og hvilke forpliktelser og krav til holdninger dette stiller til den enkelte og fellesskapet.

Trivsel er et hovedbegrep, og begreper som åpenhet, forståelse, respekt, aksept, toleranse, engasjement, moro, samarbeid og fair play er sentrale konkretiseringer.

De grunnleggende verdiene i Midsund Fotball er nærhet, fellesskap og miljøet som skapes rundt en engasjerende aktivitet.

Samarbeid, åpenhet, toleranse og engasjement er bærende nøkkelverdier for organisasjonen vår. Disse verdiene bærer også i seg et krav til lojalitet overfor våre mål, konsekvenser, beslutninger, lover og regler. 

3. Vedtekter

§ 1-1 Navn

Foreningens navn er Midsund Fotball

§ 1-2 Formål

Fotballgruppens formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Norges Fotballforbund.

Midsund Fotball skal ha et tilbud til alle som ønsker å drive fotball ut fra sine ønsker, behov og ambisjoner. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap og ærlighet.

§ 1-3 Virkemåte

Denne lov gjelder for alle medlemmer og all aktivitet organisert i regi av Midsund Fotball.

§ 1-4 Farger og emblem

Klubbens farge er blå. Midsund IL emblemet skal benyttes på de merker, klær, pokaler, premier og diplomer som deles ut.

 

§ 2   Organisasjon

Klubben er medlem av NIF gjennom Midsund IL, og Møre og Romsdal Idrettskrets.

Klubben er medlem av Norges Fotballforbund.

Klubben hører hjemme i Midsund, Molde Kommune.

Klubben ligger under Midsund IL som er selveiende og frittstående, med utelukkende personlige medlemmer.

 

§ 3    Medlemmer

Alle som aksepterer klubbens overordnende idrettsmyndigheters lover og bestemmelser kan bli tatt opp som medlem.

For øvrig plikter ethvert medlem å overholde NIF`s, dets organisasjonsledds, samt klubbens lover og bestemmelser.

En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd i NIF er gjort opp.

Alle aktive medlemmer, dvs spillere, trenere, lagledere og styret må registreres på www.minidrett.no ved førstegangs innmelding.

Alle spillere over 12 år skal være registrert i fotballens system, FIKS.

 

§ 4    Medlemskontigent og avgifter

Kontingent fastsettes på årsmøtet og betales forskuddsvis.

Medlemmer som skylder kontigent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og kan strykes som medlem av laget. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.

Andre avgifter/egenandeler kan kreves for deltagelse i lagets aktivitetstilbud.

 

§ 5   Stemmerett og valgbarhet

For å ha stemmerett på klubbens møter må man være fylt 15 år, og hatt gyldig medlemskap i minst 1 måned. Man må ha oppfylt medlemsforpliktelsene jfr. NIFs lov § 2-5. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt jfr. NIFs lov § 2-9.

Alle medlemmer som har stemmerett er valgbare til tillitsverv i klubben, og som representant til ting eller møte i overordnende organisasjonsledd. Spillere/utøvere med kontrakt og medlemskap i klubben kan velges som representant til ting og møte i overordnede organisasjonsledd.

Medlemmer som skylder kontingent har ikke stemmerett, er ikke valgbar, og kan ikke være representant til ting eller møte i overordnet organisasjonsledd.

Revisor og kontrollkomite har møte- og talerett i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.

 

§ 6      Tillitsvalgtes godtgjørelse

For refusjon av utgifter og godtgjørelse til klubbens tillitsvalgte gjelder;

Tillitsvalgte kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter inkludert tapt arbeidsfortjeneste som påføres vedkommende i utførelse av vervet. Utgifter for tapt arbeidsfortjeneste og til godtgjørelse skal fremgå av budsjett og regnskap.

 

§ 7     Inhabilitet

Tillitsvalgte og oppnevnte representanter er inhabil til å tilrettelegge  grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse

a)   Når vedkommende selv er part i saken

b)   Når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i oppstigende eller nedstigende linje eller i sidelinje så nært som søsken.

c)   Når vedkommende er gift med eller er forlovet eller samboer med en part.

d)   Når vedkommende er leder for eller har ledende stilling i eller er medlem av styret i et selskap som er part i saken.

 

Likeså er tillitsvalgte, oppnevnte representanter inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet, bl.a skal det legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende selv eller noen som vedkommende har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om inhabilitetsinnsigelsen er reist av noen part.

 

Inhabilitetsspørsmålet avgjøres av det aktuelle organ.

Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgtes tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne påvirke vedkommendes standpunkt og at idrettslagets interesser ikke tilsier at vedkommende bør vike sete.

Er en overordnet inhabil, kan en avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte underordnet i samme organisasjonsledd.

Med part menes i denne bestemmelsen tillitsvalgte og oppnevnte representanter som en avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder.

 

§ 8     Straffesaker

          For alle straffesaker gjelder NIF`s lov kapittel 11 og 12

          (NIF`s straffebestemmelser)

§ 9    Årsmøte

Midsund Fotballs øverste organ er årsmøte som holdes hvert år ca i  mars måned. Årsmøte vedtar lover og fastsetter bestemmelser for Midsund Fotballs virksomhet. 

Årsmøte innkalles av styret med minst en måneds varsel, direkte til medlemmene og/eller kunngjøring i presse evnt på klubben/idrettslagets internettside. Forslag skal behandles på årsmøte må være sendt til styret senest 1 uke før årsmøtet.

 

Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag må være tilgjengelige for medlemmene senest 3 dager før årsmøtet.      

Alle foreningers medlemmer har adgang til årmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være tilstede. Eventuelt vedta at årsmøtet kun er åpent for medlemmer.

Lovlig innkalt årsmøte er vedtaksfør dersom det møter et antall medlemmer som minst tilsvarer antall styremedlemmer. Dersom årsmøtet ikke er vedtaksfør kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse.

På årsmøte kan det ikke behandles forslag om lovendring som ikke er oppført på utsendt/kunngjort sakliste. Andre saker kan behandles når 2/3 av de stemmeberettigede på årsmøte vedtar det i forbindelse med godkjenning av sakliste.

 

§ 10  Ledelse av årsmøte

Årsmøtet ledes av valgt(e) dirigent(er). Dirigenten(e) behøver ikke å være medlem av klubben.

§ 11 Årsmøtets oppgaver

          Årsmøte skal:

1.    Godkjenne de stemmeberettigede.

2.    Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden.

3.    Velg dirigent(er), møtesekretær(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen.

4.    Behandle klubbens årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.

5.    Behandle klubbens regnskap i revidert tilstand.

6.    Behandle innkomne forslag og saker.

7.    Vedta klubbens budsjett.

8.    Behandle klubbens organisasjonsplan og handlingsplan.

9.    Fastsette medlemskontigent.   

    10.   Foreta valg av;

      a) Leder og nestleder

      b) 4 styremedlemmer

      c) Registrert revisor til å revidere klubbens regnskap.

      d) Valgkomite med leder og 2 medlemmer.

 

Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges samlet.

 

Valgene gjelder for 2 år. Valgkomite og årsmøtet skal se til at den nødvendige kontinuitet er tilstede i styret ved at det så langt det er mulig er valg på halvparten av medlemmene i styret og andre organer for hvert år.

Ved valg skal det velges kandidater/representanter fra begge kjønn. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen i klubben, dog slik at det skal være minst to representanter fra hvert kjønn. I grupper, råd og utvalg m.v. som består av 2 eller 3 medlemmer skal begge kjønn være representert.

Valgene skjer etter bestemmelsene i NIFs lov § 2-11.

 

§ 12   Stemmegivning ved årsmøte

Med mindre annet er lovfestet skal et vedtak for å være gyldig vare alminnelig flertall av de avgitte stemmene.

Valget foregår skriftlig hvis det foreligger mer en ett forslag eller det fremmes  krav om det.    

§ 13    Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte i klubben skal innkalles av klubbens styre med minst 14 dagers varsel etter:

a)   Vedtak på årsmøte i klubben.

b)   Vedtak i styret i klubben.

c)   Skriftlig krav fra 1/3 av klubbens medlemmer.

d)   Krav etter vedtak i overordnet organinsasjonsledd; NIF eller idrettskrets.

Ekstraordinært årsmøte i klubben skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i krav om innkalling av årsmøtet.

 

§ 14  Midsund Fotballs styre

Midsund Fotball ledes og forpliktes av styret , som er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene.

Styret skal:

1.   Iverksette årsmøtet og overordnede idrettsmyndighets vedtak og bestemmelser.

2.   Sette opp en aktivitetsplan etter vedtatt handlingsplan vedtatt ved årsmøtet.

3.   Administrere og føre nødvendig kontroll med foreningens økonomi i henhold til de for idretten til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.

4.   Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instrukser for disse.

5.   Utarbeide beretning og legge frem revidert regnskap samt tilrettelegge alle saker for årsmøtet.

6.   Representere klubben utad.

 

Styret skal holde møte når lederen bestemmer det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.

 

Styret er vedtaksfør når et flertall av styrets medlemmer er tilstede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt.

§ 15   Grupper/avdelinger/komiteer

Midsund Fotball skal ha valgkomite som velges på fritt grunnlag på årsmøtet i klubben, etter innstilling fra valgkomiteen/styret, og har som oppdrag å legge frem innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på årsmøte.

 

For grupper/avdelingers økonomiske forpliktelser gjelder hele laget, og grupper/avdelinger kan ikke inngå avtaler eller representere klubben utad uten styrets godkjennelse.

§ 16      Vedtektsendring

Vedtektene kan bare endres på ordinært eller ekstraordinært årsmøte i klubben etter å ha vært oppført på sakslisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

 

 § 17 kan ikke endres.

Lovendring gjort i Idrettstinget og NFF, som har konsekvenser for klubben, trer i kraft umiddelbart.

 

§ 17     Oppløsning

Oppløsning av klubben kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsningen vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles det til ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For att oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.

 

I tilfelle oppløsning eller annet opphør av laget tilfaller lagets eiendeler NIF eller et formål godkjent av klubbstyret.

Ved konkurs anses organisasjonsleddet som oppløst og mister således sitt medlemskap i NIF. Ved konkurs gjelder reglene i konkursloven og dekningsloven.

4. Klubbens organisering

4.1 Årsmøte

Årsmøte er klubbens høyeste myndighet og avholdes hvert år i ca mars måned.

Innkalling til årsmøte annonseres på Midsund IL`s hjemmesider, Midsund Fotballs offisielle facebookside, ved oppslag og eventuelt annonse i lokal avis.

Årsmøte legger grunnlag for styrets arbeid. Alle som ønsker å være med på å bestemme hva klubben skal gjøre, og hvordan skal drives, bør delta på årsmøte.

Alle som har betalt kontingent, er over 15 år, og har vært medlem i Midsund Fotball mer enn 1 måned har stemmerett på årsmøtet.

Protokollen fra årsmøtet blir lagt ut på Midsund IL`s hjemmeside.

 

4.2 Organisasjonskart med rollebeskrivelser

Trykk "her" for orginaldokument

 

4.3 Fotballstyrets sammensetning og oppgaver

Styrets viktigste funksjon er å legge til rette for best mulig ramme rundt aktiviteten på alle plan.

Arbeidsfordelingen i klubben og styret bestemmes av lokale forhold og rammebetingelser.

Man må forsøke å trekke det beste ut av hver enkelt i et samlet teamarbeid. Dette betinger at styret går til en ny arbeidsperiode med åpenhet om sterke og svake sider, slik at oppgavene kan fordeles på en optimal måte.

 

Styrets viktigste oppgver:

-lede klubbens mål –strategiarbeid og foreta kontinuerlig strategisk oppfølging av rammene.

-ha økonomisk kontroll og lede driften

-sørge for riktig organisering og styresammensetning, og effektive underutvalg

-følge idrettens lover og representere klubben utad.

-legge til rette for at man kan rekruttere flest mulig, beholde dem over tid, samt utvikle gode fotballspillere.

 

 

 

RETNINGSLINJER/BESKRIVELSE AV ROLLER/FUNKSJONER

(VEILEDENDE)

 

Leder:

-fastsette agenda og lede styremøter

-overordnet ansvar for utarbeidelse/videreutvikling av strategi og planer i klubben

-ansvarlig kvalitetsklubbprosjekt

-hovedansvarlig for kontakt med fotballkrets, NFF, idrettskrets og NIF.

-overgangsansvarlig

-klubbens pressekontakt

-ansvar for daglig drift, oppfølging av adminastrive rutiner

-hovedansvarlig samarbeid handball og hovedidrettslag, møte på møter i hovedidrettslag.da

-ansvarlig for utadanning/kompetanse i styret

 

Nestleder:

-stedfortreder for leder

-spilllerregistrering FIKS

-ansvarlig minidrett.no – sjekkdatoer 1/5 og 1/10.

-redaktør klubbens hjemmeside, it-ansvarlig.

-programhefte

-sponsoransvarlig

-ajurføre klubbhåndbok

 

Sekretær:

-referat fra styremøte, føre protokoll

-søknader (cuper, fotballskoler, sammensatte lag, overårige mm)

-mottak og distrubisjon av e-post

 

Fair Play ansvarlig

Overordnet ansvarsområde:

                               -implementere klubbens strategi ut i praksis

                               -bindeledd mellom styret og lagene

                               -kommunikasjon med krets og forbund

                               -samarbeid med andre klubber i kretsen (delta på fellesmøte)

 

                               Praktiske ansvarsområder:

                               -synliggjøre Fair Play i klubbens sportsplan, håndbok og verdidokumenter.

                               -påse at anlegget har et Fair Play- preg.

                               -bestille Fair Play-effekter

                               -bistå ved Trenerforum 1; innlegg om Fair Play

                               -holdningskontrakter i klubben; for spillere, trenere, lagledere og lag.

                               -bistå lagleder og trener i konkrete episoder.

                               -sørge for at rutiner for kampavvikling overholdes i alle klubbens kamper.

 

Økonomiansvarlig:

-lede og koordinere økonomiarbeid

-koordinere budsjettarbeid, gjennomføre i tråd med styre- og årsmøtevedtak.

-rapportere på styremøte, foreslå tiltak om vesentlig avvik fra  budsjett.

-ansvar for å ajurføre medlemslister, utfakturering og  utbetalinger.

-ansvar, sammen med styret, å sikre klubben stabile inntektskilder.

 

Sportslig leder:

-ansvar for at sportsplan legges til grunn for gjennomføring av aktivitetene i klubben, og oppdatering av sportsplan.

-diffrensiering

-hospitering, og bistå ved valg om hospitering

-utvikling av sportslig kompetanse i klubben

Treneransvarlig

-rekruttering av nye trenere

-kartlegge kompetanse og bidra til at alle trenere har nødvendig utdanning. 

-planlegge trenerforum.

                               Veiledning:

                               Feb/mars: Trenerforum 1;

                               -gjennomgang av klubbens sportsplan

                               -nye trenere på plass

                               -kartlegging av oppfølging av trenere gjennom sesongen.

                               -info fra Fair Play ansvarlig    

                               -ta opp sportsplan

 

                               Juni: Trenerforum 2;

                               -evaluering vårsesong

                               -gjennomgang av kurstilbud fra krets

                               -påmelding til kurs

                               -ta opp sportsplan

 

                               Nov: Trenerforum 3;

                               -evaluering sesong

                               -planlegging av ny sesong

                               -kartlegging trenere –hvem slutter/er på vei inn i klubben.

                               -kartlegging utdanningsbehov kommende behov.

                               -ta opp sportsplan

 

Arrangementsansvarlig:

-ansvar for arrangement a-lagskamper

-Kick off

-Prosjekt tilhørighet

-loddsalgsansvarlig – kjøttlotteri og morsdagslotteri

 

Materialforvalter:

-ansvar for innkjøp av utstyr (vester, kjegler, baller, førstehjelpsutstyr)

-utdeling av drakter ved sesongstart

-innsamling av drakter ved sesongslutt

-ansvar programhefte (sammen med nestleder)

-søke om draktsett Sparebanken Møre ved behov

-publiseringsskjema ansvarlig

 

Publiseringsansvarlig

-sørge for at alle barn under 18 år har skrevet under publiseringsskjema. 

Midsund IL fotball ønsker å legge ut bilder/video av lagene og spillerne i aktivitet på våre nettsider og facebookside.

Om noen ikke vil publiseres, har publiseringsansvarlig ansvar for å informere akutelle personer om dette. 

 

FIKS- og minidrett-ansvarlig

-ansvar for å melde på lag i FIKS. Ungdomsfotballen frist 15 januar, og barnfotballen 10 mars. 

-alle spiller over 12 år skal registreres i FIKS

-alle spillere, lagledere, trenere og frivillige i fotballen skal registreres i minidrett. Sjekkdatoen 1/5 og 1/10. 

Antallet skal være rett 31/12. 

Kvalitetsklubbansvarlig

Følge opp kvalitetsklubbprosjektet og se til at det blir praktisert etter retningslinjene fra NFF.

Overordnet ansvar for at klubbhåndbok blir brukt og at dokumentasjon blir lagret. 

 

Dommeransvarlig

-skal sammen med styret ha hovedansvaret for å rekruttere og beholde nok dommere i forhold til antall lag

-legge til rette og tilby dommerkurs til de som ønsker det

-skaffe rekruttdommere, og informere om kurs

-følge opp dommerne og ha dialog med de

-informere om "jeg er dagens dommer"- kort, og klubbdommervest. 

-tildeling av fløyte ved første dømming

-møte opp når hver enkelt dommer dømmer, og veilede de. 

-lage facebookside med årets dommere, og ha oppsyn med sida. 

 

Rekrutteringsplan

Klubben skal ha en oppstartsansvarlig og starter opp med treninger for nye årskull. 1.samling blir betegnet som rekrutteringsdag.

Rekrutteringssansvarlig

Har ansvar for å kartlegge nye kull, antall, hvilken skoletilhørighet og sammensetning av gutter og jenter

Har et ansvar sammen med treneransvarlig for å kartlegge og rekruttere trenere og  støtteapparat til de nye årskullene fra foreldregruppa.

Har ansvar for å sende ut informasjon til begge skolene ved oppstart (mal foreligger)

Har ansvaret for å hjelpe nye trenere å finne treningstid

Har ansvar for å skaffe utstyr klar til å starte å trene. Vester, baller og kjegler

Møter opp på første trening for at de skal bli godt mottatt

MÅL: starte opp før høstferien

Dette skrivet vil bli delt ut på begge skolene når alt er klart. 

 

Oppstartsmøte

Klubbens verdier, mål og retningslinjer blir presentert, samt kontingenter og annen nyttig informasjon vil bli presentert på lagets årlige foreldremøte i januar. 

Rekruttering av trenere, støtteapparat rundt lagene

For nyoppstartede lag rekrutteres trenere og det øvrige støtteapparatet først og fremst fra foreldregruppen i laget. Rekrutteringsansvarlig og treneransvarlig bidrar etter behov for at treningene skal bli gode og i tråd med klubbens sportsplan.

Det vil bli tilbudt trenerkurs på våren. 

REKRUTTERING NYE SPILLERE PÅ ALLE LAG

Dette dokumentet blir delt på Midsund Fotball på facebook og www.midsund-il.no i januar hvert år. 

Ansvarlig politiattester:

Styret i Norges idrettsforbund, Norges Olympiske- og paralympiskekomite (NIF) vedtok 10 mars 2008 at alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits –eller ansvarsforhold overfor mindreårige, skal ha politiattest. -Utvalgt person i styret i hovedidrettslaget i Midsund IL, pt Britt Merete Kjerstadmo, tar seg av politiattester for hele idrettslaget. Sekretær, pt Martha Midtbø, har ansvar for å følge opp fra fotballgruppa. 

 

 

Utdanning/kompetanse

 

Trenerkurs →

Grasrottrenerkurs del 1 Barnefotballkurset. 

Grasrottrenerkurs del 2 Barnefotball.                                                                                                                                   

Grasrottrenerkurs del 3 Mot ungdom.                                                                                                                            

Grasrottrenerkurs del 4 Ungdom.

Treneransvarlig følger opp hvem som har kurs i klubben og hvem som trenger kurs. Nye trenere i klubben vil bli tilbudt trenerkurs så snart som mulig.                                                                                   

Vi i Midsund IL Fotball vil følge kravene til NFFs kvalitetsklubb. Med et minimum på 1 trener på vært lag med trenerkurs.

 

Lederkurs →

Fotballeder 1 – Forstå  

Fotballeder 2 – Lede  

Fotballeder 3 – Utvikle

Leder/nestleder følger opp hvem som har lederkurs i klubben og hvem som ønsker/trenger kurs. Alle nye i styret vil bli tilbudt Fotballeder 1 kurs.

Vi følger kravene til NFFs kvalitetsklubb, med at flertallet i styret skal ha Fotballeder 1 kurs.

 

Dommerkurs → Klubbdommerkurs   

Rekrutteringsdommerkurs.

 

Dommeransvarlig følger opp hvem som har kurs i klubben, og hvem som ønsker kurs. Han kommer også med oppdatert liste til sesongstart. Klubbdommerkurs blir tilbudt alle gutter og jenter på 14 år. Vi ønsker å skape et miljø for dommere i Midsund IL Fotball. Så vi tilbyr alle som er over 15 år og har lyst, rekrutteringsdommerkurs. 

 

5.LAGETS ORGANISERING

5.1 Trener

Har ansvaret for det sportslige tilbudet; lage treningsopplegg og avvikle treningene.

Ansvarlig for laguttak, kampledelse og spillerbytter.

Følge opp hver enkelt spiller best mulig.

Samarbeider med oppmann evnt trenerteam for å skape et godt miljø i gruppen/laget.

Sørge for at utstyret; baller, kjegler, vester blir tatt vare på.

Ansvarlig for hospitering og kontakt med styret/sportslig utvalg/trenerkoordinator/traneransvarlig

Delta på møter som fotballgruppa arrangerer.

Være kjent med sportsplan.

Delta på trenerkurs i regi av fotballkretsen.

 

5.2 Lagleder / oppmann

5.2.1 Hovedoppgave

Laglederen er lagets administrative leder og har ansvaret for at alt praktisk fungerer rundt laget og lagets aktiviteter.

Gi nødvendig informasjon til spillere og foreldre.

Være kjent med sportsplan

Informasjonsansvarlig for sitt lag, inklusive oppdatering av fotballgruppas facebookside, og sende artikler til nestleder som legger de inn på internettsiden; www.midsund-il.no/fotball

Arrangere eventuelle foreldremøter/spillermøter i samarbeid med trener.

 

5.2.2. I forhold til styret

Oppdatering av spillerlister (spillerens navn, fødselsdato, adresse, foresattes tlf)

Orientere styret fortløpende om nye spillere og ansvarlig for att de fyller ut publiseringsskjema og registrerer seg på minidrett.  

Deltar på klubbens trener- og lagledermøter.

Melde inn konflikter mellom spillergruppa og trener/oppmanns gruppa dersom laget ikke klarer å løse konflikten selv til styret/sportslig utvalg

Ansvarlig for å organisere dugnader og fordele oppgaver jevnt mellom foreldre/spillere.

Skrive årsmelding ved sesongslutt. Sendes til midsund.fotball@yahoo.no

 

 

MOMENTLISTE TIL ÅRSMELDING

1, SPELAROVERSIKT

Opplisting av kven som har vore med i løpet av sesongen. (for seniorlaga bør det også framgå oppdatert oversikt over hvor mange kamper hver enkelt har spilt.

2. TRENERE OG LAGLEDERE

Informasjon om trenere og støtteapparatet til laget. 

3. RESULTAT FRA DELTAKELSE I SERIE OG CUPER 

Tabell bør settes inn i årsmeldinga fra de som deltar i seriespill samt informasjon om hvilke cuper laget har deltatt på. Og eventuelle resultat fra disse. (resultat fra cuper vil bare være aktuelt fra 12-14 årslaget og oppover)

4.MÅLSCORERLISTE

For 14-16 og seniorlaga bær det komme frem hvem som har blitt toppscorer og hvor mange mål vedkommende eventuelt har scoret. 

5. SPORTSLIGE KOMMENTARER

Trener(ene) bør oppsummere sine sportslige vurderinger av sesongen. Dette punktet kan både gjelde resultatvurdering i forhold til fastsatt mål før sesongstart, erfaringer fra treningsopplegget, sportslig utvikling i spillergruppen ut fra forutsetningene før sesongstart, spesielle utfordringer knyttet til treningsopplegget eller sammensetting av gruppen, erfaringer i forhold til sportsplan mm. 

For aldersbestemte lag (for 12-14 og 14-16) bør det komme frem informasjon om sone og kretslagstiltak. 

6. ANDRE KOMMENTARER

Dersom det har skjedd spesielle ting i rundt drifting av laget, feks slik som deltakelse på dugnader, foreldrene sine involveringer, eller andre ting kan dette taes med under "diverse punktet."

 

5.2.3 Material/utstyr

Ansvarlig for påfylling av førstehjelpskoffert

Ansvarlig for bestilling av utstyr og ha oversikt over utstyret. Kontakt materialforvalter for kjøp av utstyr.

Oversikt over drakter, og samle de inn ved sesongslutt.

 

5.2.4 Kamper/cuper

Ansvarlig for påmelding til cuper (i samarbeid med trener) Sende regning på påmeldingsavgift til økonomiansvarlig.

Ansvarlig for utfylling av dommerkort, signering og kontroll av kortet etter kamp.

Sørge for å fylle ut skjemaet «oppgjør klubbdommer» og sørge for at dommer skriver på kontonr og signerer. Levere økonomiansvarlig.

Ansvarlig for intern registrering av gule/røde kort, og oversikt over når spillere skal stå over pga. karantene.

Ansvarlig for omberamming av kamper

Logistikkansvarlig ved bortekamper; kjøreliste, fergetider, fergekort.

Ordne evntuelle garderober til hjemmekamper.

Organisere evnt kaffe og kakesalg på hjemmekamper

 

6.KLUBBDRIFT/RUTINER

 

6.1 Politiattest - Hovedidrettslaget er pliktig til å avkreve politiattest for alle trenere/lagledere. Til de som har ansvar og tillitsforhold overfor mindreårige. Dette blir gjort hvert år.

 

6.2 Kontingenter, avgifter, medlemskap

Treningsavgiftene blir nå sendt ut sammen med hovedidrettslaget sin kontigent. 

Følgende satser Midsund Fotball:

Barnefotballen kr 500,-

Ungdomsfotball kr 750,-

Voksenfotball kr 1500,-

Satsene hovedidrettslaget er:

Barn: Kr 300,-

Voksen: Kr 600,-

Endringer i treningsavgiftene blir vedtatt på årsmøte.

Vi bruker dugnader for å holde treningsavgiftene så lave.

Eksempel på faste dugnader som lagene kan dele på;           

Arrangere kiosk under a-lagskamp.

Vasking av garderober/ganger og toalett i Midsundhallen.

Loddsalg; kjøttlotteri (oktober) og morsdagslotteri (januar)

Vakter under Midsundfestival

I tillegg kan det bli div vedlikeholdsdugnader.

 

6.3 Forsikring

Fotballforsikringen inkluderer fotballspillere i alle aldre.

For spillere under 12 år er det et krav om at spillerne er registrert som medlem av en fotballgruppe / fotballklubb tilknyttet Norges Fotballforbund. Spillerne vil dermed også være dekket ved utøvelse av organisert aktivitet i øvrige idrettslag som er medlem av Norges Idrettsforbund.

Dette betyr at alle fotballspillere, uavhengig av alder og nivå, har samme dekning under grunnforsikringen.

Spillere som har fylt 12 år må være registrert i FIKS som aktive med lagsforsikring inneværende sesong for å være dekket av forsikringsordningen.

Link: Detaljer om fotballforsikring https://www.fotball.no/nff/fotballforsikring

Ved skade og bruk av Idrettens skadetelefon må styret informeres. 

Individuell utvidet forsikring kan bestilles på: 

https://fotball.formstack.com/forms/utvidet_fotballforsikring_2017

Prisene for 4. divisjon er 1500 kr og for ungdomsfotball er 1400 kr. Barnefotball koster 1250 kr. 

Link til forsikringsbeviset ligger her: 

https://www.fotball.no/globalassets/klubb-og-leder/forsikring/vilkar-fotballforsikring-2018.pdf

 

6.4 Kampavvikling

For å skape gode rammer rundt alle barne- og ungdomskamper i klubbens regi, både seriekamper og turneringer, skal klubbens hjemmekamper gjennomføres etter NFFs retningslinjer og Fair play-kriterier.

"Klubbens hjemmekamper skal gjennomføres etter NFFs retningslinjer."

 

Lagledelsen er ansvarlig for at lagene møter til de oppsatte/avtalte kamper.

Ved hjemmekamper skal motstander og dommer kontaktes i god tid, og evnt garderober åpnes og sjekkes ut før motstander ankommer.

Ta deg tid til å hilse på trener/lagleder på motstanderlaget. Ønsk dem velkommen ved hjemmekamp. Kontroller at kampball, linjeflagg og oppmerking av banen er ok. Sjekk motstanders draktfarge, og ta med rødt draktsett til bortekamper om fargene kræsjer. Vi i Midsund spiller ikke i vester. Er det hjemmekamp, tilby motstanderne vester om de ikke har med.

 

For ungdoms –og voksenfotball: Fyll ut dommerkortet digitalt før kl 17 kampdag, print ut ved hjemmekamp og signer etter kampen.

Levere signert dommerregning m/kontonr. (dommer) til økonomiansvarlig for utbetaling. Denne kan også scannes, og sendes på e-post. Kamprapport skannes legges inn på FIKS etter kampslutt. Enten av dommer eller hjemmelag.

 

For barnefotballen: Fyll ut «oppgjør klubbdommer» sammen med dommer. Husk kontonr. Sendes til økonomiansvarlig (se; ungdoms – og voksenfotball)

Endring av kampdag/kamptidspunkt: Endres kampdag etter avtale med motstander, skal melding gis til NRFK. Sjekk fotball.no om ledig bane. Er bana ledig skriv på trener/laglederside på facebook slik at andre lag kan flytte treninga si.  

 

 

BEKLEDNING

Når vi spiller kamp har vi: drakt som blir utdelt ved sesongstart eller ved kamp av trener/lagleder, blå umbro shorts og blå umbro strømper (privat bekledning).

Reiser vi på bortekamp har vi Midsund IL fotball sin blå overtrekksgenser eller blå Midsund IL treningsjakke.

Trenere/lagledere har overtrekksgenser, treningsjakke eller svart trenerjakke med Midsund IL logo på rygg.

 

 

RETT BEKLEDNING - MIDSUND FOTBALL

 

Overtrekksjakke                                                                                                 Overtrekksgenser

Umbro bukse med rett reklame og navn/initialer (valgfritt) på. 

 

 

 

Spillere fra Midsund Fotball:

Umbro strømper, Umbro shorts og drakt med rett reklame og Midsund IL logo.

               

All sponsing skjer gjennom Midsund Fotball sine sponsorer, det er forbudt med egne sponsorer til laget. 

 

Viktig at vi bruker rett bekledning, og promotere våre sponsorer der det lar seg gjøre.

 

ANLEGG MIDSUND FOTBALL

Klubblokalet i Midsundhallen (ferdig mars-16) disponeres av Midsund IL. Klubblokalet kan benyttes til styremøter, trenermøter lagledermøter, avslutninger o.l

 

Garderober i Midsundhallen

Det er 3 laggarderober og 1 dommergarderobe med dusjer tilgjengelig i Midsundhallen om ønskelig. Der er også nærmeste  toalettfasiliteter.

 

Kiosk til bruk ved kamper på Midsund Stadion.

Kiosken drives på dugnad av lagene. Liste over hvilken dag ditt lag skal drifte kiosken deles ut så snart terminlistene er klare. Legges også ut på trener/laglederside på facebook og www.midsund-il.no/fotball.

 

Vask av garderober/ganger/toalett i idrettshallen går også på dugnad. De blir vasket lørdag og søndag. Fotballgruppa har ukene fra uke 16 à22? Liste over dette blir også lagt ut på trener/laglederside på facebook, www.midsund-il.no/fotball.

 

Skeidvoll kunstgressbane

 

Midsund Stadion

 

 

Er det meldt snø og kraftig vind?

Siste lag på Skeidvoll kgb rydder målene bort fra bana etter endt trening. Settes i ly for vinden (kommer an på vindretning)

Er det meldt snø eller om det er snø og dere har brukt mål, skal målene bort til sidene etter trening. (uansett)

 

På Midsund Stadion skal målene ut til sidene uansett etter endt trening.

 

 

Dommere

Det vil bli arrangert dommerkurs hvert 2/3 år alt etter størrelsen på kull.

Dommere vil få utdelt fløyte på kurset. Lagledere på hvert lag får utdelt dommervest.

Dommerkontakt Erik Ræstad er tilgjengelig for spørsmål og råd.

Trenere/lagledere har ansvar for å ta vare på dommeren før/under/etter kampen. Tenk på å være gode forbilder for spillerne. Klag ikke på dommeren. Prøv heller å veilede litt i pausen. I samråd med motstanders trener/lagleder snakk med dommer før kamp å bli enig om hva som er greitt og hva som ikke er greitt. Del ut "jeg er dagens dommer" til publikum. 

 

MATERIELL

Lagleder får utdelt draktsett før seriestart.

Overtrekksjakker/gensere kjøpes på MX sport Midsund med klubbrabatt.

Alt av klær skal komme fra Umbro.

Baller, kjegler, vester og førstehjelpsutstyr, sammen med drakter leveres inn til leder av fotballgruppa etter siste seriekamp/cup/turnering. Er det behov for påfyll, ta kontakt med materialforvalter.

 

7.Økonomisk styringsdokument Midsund Fotball

 

Styret skal ha en valgt kasserer som betaler regninger og fakturerer ut, utestående.

Midsund IL fotball benytter Økonomisenteret Midsund som sin regnskapsfører, som skal føre regnskap for regnskapsåret som får fra 01.01 til 31.12. Regnskapet skal leveres inn til revisor for revisjon, og være klart til årsmøte i løpet av utgangen av februar.

1.    Budsjett

2.  Medlemskontigent

3.  Treningsavgift

4.  Alle innkjøp/innvesteringer skal gjøres av de med den funksjonen som er beskrevet i dette dokumentet.

5.  Utgifter spillergruppene.

6.  Betaling av cuper.

7.  Betaling av dommere.

8.  Treneravtaler.

9.  Kioskdrift.

10.Billettsalg.

11. Lagskasse

1.Budsjett

 

Kasserer skal lage til et budsjett basert på fjorårets resultat og estimerte inntekter/kostnader påfølgende år.

Forslag til budsjett styrebehandles og legges frem på årsmøtet som forslag til neste års budsjett.

-Ekstraordinære investeringer må legges inn i budsjettet.

-Budsjettet følges opp ved kvart styremøte gjennom året, for å kunne justere bruken av midler gjennom året.

-Regnskapet må til hver tid være oppdatert for å kunne ha kontroll.

 

2.Medlemskontigent (årsmøtevedtak)

 

Fastsettes og administreres av hovedstyret.

 

3.Treningsavgift

 

Besluttes av årsmøtet, da dette skal være en helhetlig vurdering av situasjonen av klubbens økonomi, og skal gjelde alle aktive spillere.

 

4.Innkjøp og investering

 

Alle innkjøp skal tilstrebes og kjøpes hos våre sponsorer når dette er mulig, når dette ikke påfører oss ekstra kostnader, og de har de nødvendige varene.

 

Innkjøp av forbruksmateriell/utstyr.

Følgende funksjoner i klubben har lov til å gjøre enkeltkjøptil sine respektive oppgaver etter styrebehandling i klubben.

        -kioskansvarlig; innkjøp av varer til kiosken

        -materialansvarlig; relevant forbruksmateriell

        -Leder anlegg; relevant forbruksmateriale og utstyr.

        -Leder; nødvendig materiell for drift av klubben.

Innkjøp opp til kr 10 000,-

 

Følgende funksjoner i klubben har fullmakt til å godkjenne enkeltkjøp til klubben, dersom det er formåls tjenelig for klubben at disse kjøp blir utført uten styrebehandling. Da skal styret orienters i etterkant.

        -Leder eller nestleder; innkjøp generelt

        Innkjøp utover kr 100 000,-

-Alle innkjøp/investeringer over kr 100 000,- skal godkjennes av medlemsmøte/årsmøte.

 

5.Utgifter spillergruppene

 

-Da Midsund IL Fotball er basert på dugnad, er ALLE våre aktiviteter basert på dugnad fra medlemmer.

-All kjøring til trening og kamp faller inn under dette, derfor er det viktig at fordelingen av kjøring til kamper/cuper blir godt fordelt utover spiller-/foreldregruppene.

-Midsund IL Fotball dekker alle lagpåmeldingene til kretsen i forbindelse med seriespill i Nordmøre og Romsdal fotballkrets.

-Midsund IL Fotball betaler alle forsikringer for lag og spillere som har betalt medlemskap/treningsavgift.

Midsund IL Fotball holder spillere med spillerdrakter påført de sponsorlogoer som klubben har avtale med.

-Hvert enkelt lag ordner seg med fergekort som kun skal dekke nødvendige biler og spillere. Utgifter til fergekort blir refundert mot kvittering.

 

6.Utgifter cuper

 

-Midsund IL Fotball dekker lagpåmelding til cuper for alle lag. Kostnader utover det dekkes av spillergruppen/foreldre.

-For overnattingscuper gis et tilskudd på kr 2500,- pr lag. 

 

7.Betaling av dommere

 

-Midsund IL Fotball dekker alle dommerutgifter i forbindelse med seriespill og treningskamper.

-Dommerregninger skal leveres til kasserer for betaling.

-Klubbdommere/lagledere skal fylle ut regning og leveres kasserer.

-Honorar klubbdommer fastsettes av styret.

-skjema for lokale dommere finnes her

 

8.Treneravtale

 

-Treneravtaler skal fastsettes av styret.

-Klubben skal betale ut for dokumenterte utgifter (kjøring, telefon) iht avtale som er godkjent av styret.

 

9.Kioskdrift

 

-kioskdriften ligger under hovedstyret men administreres av Midsund IL fotball.

-Ansvarlig kioskdrift har innkjøpsrett ihht punkt 2.

-Ansvarlig skal føre de nødvendige bilag, etter hver åpen kiosk. De skal signeres av 2 personer.

-Bilag skal leveres økonomiansvarlig hovedstyret.

 

10.Billettsalg (prøveprosjekt sesong 2017 med gratis inngang)

 

-Det skal være en ansvarlig for billettsalg på kamper/arrangementer med billettsalg.

-Det skal føres bilag for hvert arrangement, som signeres av 2 personer.

-Bilag skal oppbevares i perm for billettansvarlig og overskytende beløp etter arrangementet settes inn på bankkonto. 

 

11. Lagskasse

Det er ikke lov med private kontoer/lagskasser til lagene.

Ta kontakt med økonomiansvarlig -der får hvert lag sin konto merket med årstall og kjønn.

Det skal føres bilag når penger blir satt inn på konto.

                   Eks. laget har en kiosk på en av sine hjemmekamper.

Lagleder setter pengene inn på sitt lags konto. Ta vare på kvitteringen fra banken, og stifter/limer/scanner den på et a4 ark og skriver kioskinntekt 22/5

Lagleder har kun innsynsrett til lagets konto.

Økonomiansvarlig tar ut penger når de skal brukes.

Husk kvitteringer! Bilag sendes økonomiansvarlig så snart som mulig.

Det er heller ikke lov med egne sponsorer.

 

Ved større dugnadsprosjekt, skal prosjektregnskap føres.

Alt skal styres av klubben, KLUBBEN ER SJEF!

Det presiseres at lagkassen disponeres av lagene, men er juridisk en del av Midsund Fotball sine midler. Midsund Fotball forbeholder seg retten til å avslå uvettig bruk av lagkassen. Det er ikke tillatt å kreve egenandel av nye spillere. Det er ikke tillat å gjøre utbetalinger til spillere som slutter, herunder heller ikke gaver av noen form. Ved sammenslåing av lag fra forskjellige kull skal som hovedregel lagkassene slås sammen, så fremt dette ikke er en midlertidig løsning (1 sesong).

Dersom lag splittes, skal lagkassene som hovedregel deles forholdsmessig mellom lagene etter antall spillere ved dette tidspunkt, evt. Avgjøres dette av foreldremøte og støtteapparat. Ved overgang til senior og/eller opphør av lag avsluttes lagkassen og innestående saldo forblir i Midsund Fotball og kommer alle Midsund Fotball sine medlemmer til gode.

 

 

 

Lurer dere på noe, ta kontakt med økonomiansvarlig. 

 

 

8.INFORMASJON/KOMMUNIKASJON

 

8.1 Trenerforum: Det avholdes trenerforum før sesongstart. Diskusjon om lag/hospitering, info om årets sesong, avklaring om årets trenere/lagledere osv.

 

8.2 Lagledermøter: Det avholdes lagledermøter før sesongstart i regi av styret. Info om årets sesong. Info til nye lagledere, og nytt av året.

 

8.2 Felles trener/lagledermøte: Det vil i løpet av sesongen avholdes 1-2 felles trener/lagledermøter.

Status lag? Neste sesong? Utfordringer?

 

8.4 Foreldremøte: Det skal før 1 juni avholdes felles foreldremøte der punkt 1 og 2 i klubbhåndboken blir gjennomgått. Dette for å vise alle hva vi står for som klubb, visjoner og verdier.

NFF`s retningslinjer for Barne –og ungdomsfotballen blir gått gjennom.

Fair Play blir satt i fokus. Hva er skikk og bruk i Midsund?

Fair Play hilsen før kampstart, vi hilser på trenere/lagledere, takker for kampen; både til trenere/lagledere og dommere.

Fair Play kontrakt à alle spillere skal skrive under.

 

 

I tillegg skal vi i klubben jobbe litt ekstra med et tema hvert år. Temaene vi skal arbeide med, og velge et av hvert år er; seksuelle overgrep og trakkasering, alkohol, trafikksikkerhet, kampfiksing og spilleavhengighet, mobbing og rasisme, skader og forsikring, ernæring.

 

8.5 Lagsforeldremøte: Hvert lag bør avholde foreldremøte om de skal reise på overnattingscup. Skal vi reise? Dugnader? Regler?

Om det er noen andre utfordringer med laget, bør også foreldremøte avholdes.

De fleste lag har egen infoside til laget sitt på facebook. Der blir det lagt ut kjørelister/kampoppsett, avlyste treninger/flytting av treninger osv.

En bør da tenke spesielt på de som ikke er så ofte på facebook, slik at de får info også.

 

8.6 www.midsund-il.no/fotball: Oppfordrer alle til å sende inn referat fra kamper. Sendes til midsund.fotball@yahoo.no

Styret legger ut hvilke kamper som skal spilles hvor og når i kalenderen.

I tillegg ligger info om vaskelister, kiosklister, sportsplan, kontaktinfo styret o.l.

 

8.7 Facebook:

-Trener/laglederside: informasjonsside til alle trenere/lagledere, Her blir det lagt ut invitasjon til cuper, info fra styret, oppgaver til lagleder, vaskeliste, kioskliste, info om kamper/flytting av kamper, klubbdommeroppgjør, treningstider o.l

                 «Trenere/lagledere Midsund Fotball 2017»

Spesiell info blir også sendt på mail.

 

-Midsund Fotball: Info fra fotballgruppa til folket om arrangement, referat fra kamper, kretslagsinfo o.l

                  «Midsund Fotball»

 

8.8 Fotball.no

Her ligger info om terminlister, spilleregler, omberammingsskjema, kontaktinfo krets osv.

 

8.9 Fotballfest

For å hedre oss selv arrangerer vi hvert år en fotballfest etter endt sesong, der vi inviterer alle tillitsvalgte, banemannskap, trenere, lagledere og spillere (a-lag, b-lag og damelag) til en fest der vi hyller oss selv.

 

Det blir god mat og drikke. Utmerkelser og takk for jobben som er gjort i årets sesong. Sosial kveld for alle som er med å får fotballen i Midsund til å bli en flott aktivitet.

 

BESTILLING AV POKALER TIL FOTBALLFEST

 

Bestilles hos Astero avd Rauma.

Mail: post@astero.no

 

STØRRELSER PÅ POKALER ANTALL KAMPER

 

VARETEKST                                     -TEKST GRAVERING/MERKING                          -MERKING

Vase  krystall buet (Engervase) 120 mm -             50 kamper –«navn på spiller» + MIL logo                gravering

Vase krystall buet (Engervaser  140 mm-              100 kamper -"navn på spiller" + MIL logo                gravering

Vase krystall buet (Engervase)  170 mm -             150 kamper – «namn på spiller» + MIL logo            gravering

Vase krystall buet (Engervase)  200 mm-              200 kamper – «namn på spiller» + MIL logo            gravering

Vase krystall buet (Engervase)  200 mm               250 kamper –«navn på spiller» +MIL logo                gravering

Vase krystall buet (Engervase) 250 mm                300 kamper-"navn på spiller" + MIL logo                   gravering

Vase krystall buet (Engervase) 250 mm                350 kamper – «navn på spiller» + MIL logo              gravering

Vase krystall buet (Engervase) 300 mm-               400 kamper -"navn på spiller" + MIL logo                 gravering

Vase krystall buet (Engervase) 300 mm-               450 kamper- "navn på spiller" + MIL logo                  gravering

 

POKAL ÅRETS SPILLER

Fotball figur Herre                  Årets spiller «årstall» «navn på spiller» + MIL logo             vinylmerke

Fotball figur dame                  Årets spiller «årstall» «navn på spiller» + MIL logo             vinylmerke

 

POKAL TOPPSCORER

Fotballsko 170 mm      Toppscorer «årstall» «navn på spiller» + MIL logo     vinylmerke

(samme for menn og kvinner)

 

VERV I KLUBBEN
 

Glassblokk REF340 B 90 mm           5 år MIL «navn på frivillig»  + MIL logo                    Skilt

Glassblokk REF340 C 110 mm         10 år MIL «navn på frivllig» + MIL logo                    Skilt

Glassblokk REF340 ? 130mm          15 år MIL «navn på frivillig» + MIL logo                    Skilt

Glassblokk REF340 C 150 mm         20 år MIL «navn på frivillig» + MIL logo                   Skilt


Vase  krystall                                     25 år MIL «navn på frivillig»                                    gravering  
Vase krystall                                      35 år MIL  «navn på frivillig»                                   gravering

NB! vasene med 25 år og 35 må væreganske store da disse er hedersutmerkelser.
 

 

 

Treningsøkta.no

Det er laget et felles brukernavn og passord som alle trenere kan benytte. Her finnes tips til øvelser til bruk i treninga til hver enkelt årsklasse.

Brukernavn: midsundfotball

Passord: stadion

Dokumenter:

Årshjul for sportslig tilbud -barn

Årshjul for sportslig tilbud -ungdom

Fair Play kontrakt

Årshjul- januar til juni og juli til desember.

 

 

KAP. 9 TRYGGE RAMMER

Mistanke om seksuelle overgrep/seksuell trakassering

Om vi har mistanke om, eller fått informasjon om at noen er utsatt for overgrep/seksuell trakassering;

· tar en kontakt med formann i fotballgruppa eller evt. andre styremedlemmer.

 

Vi har hentet ut informasjon fra NIF:

Handtering av informasjon

· Styret skal sikre at informasjon om saka ikkje blir formidla til andre enn dei som treng det for å handsame saka.

· I saker som kan gjelde lovbrot skal idrettslaget spørje politiet om råd før ein informerer andre i gruppa/idrettslaget, til dømes foreldre/føresette.

 

· Ryktespreiing og snakk gjer politiets etterforsking / idrettslaget si handsaming vanskelegare, og er ei ekstra belasting for dei menneska saka gjeld.

 

Ta vare på dei involverte

· Leiinga i idrettslaget skal ta vare på dei involverte, og legge til rette for at handteringa av saka ikkje fører til unødig påkjenning for desse.

 

· Idrettslaget har eit særleg ansvar for å ta vare på den/dei som kan ha opplevd trakassering eller overgrep, og legge til rette for at den/dei skal kunne halde fram i idrettslaget.

 

Kilde: NIF

Rettleiar for handtering av saker som gjeld seksuell trakassering og overgrep

 

Sist oppdatert 4. desember 2017

 

Hovedsponsorer 2017